مقالات آموزشی

بررسی اثر بازی های رایانه ای بر سازگاری، توانایی ذهنی، روابط اجتماعی، میزان فعالیت ها و سرگرمی جمعی، میزان تماشای تلویزیون، تأثیر بازی های رایانه ای، میزان رابطه با خانواده، میزان خشونت، تأثیر بازی های رایانه ای را بر اضطراب، کیفیت تحصیلی میزان اعتیاد به بازی، تلاش برای رسیدن به هدف، میزان به کار گیری فکر، میزان سرگرم کننده بودن بازی ها، میزان تمرکز و جنبه آموزشی بازی ها و میزان استفاده بازی های رایانه ای هدف پژوهش می باشد.