مقالات آموزشی

 امروزه جهان استراتژی با وجود ابزارهای ارتباطی- اطلاعاتی نوین، تفاوت های اساسی با دوران گذشته و حتی دهه پیشین پیدا کرده است، به طوری که با وقوع انقلاب اطلاعاتی و برساختن مفهوم جدیدی تحت عنوان جغرافیای مجازی، کارکردها و ابزارهای استراتژی نیز تغییرات عمده ای یافته اند. در این میان، شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از نمادهای دهه اطلاعات و ارتباطات به صورت جغرافیای مجازی، برای ارتباط میان افراد و نهادهای مختلف با سطوح متفاوت دسترسی به وجود آمده اند.