معرفی بازی آیین قاتل (Assassin's creed unity)
 
معرفی بازی بایوشاک - غرق در دریا (Bioshock - burial at sea)